กฟน.มอบรางวัลสุดยอดประหยัดพลังงาน

กฟน. มอบรางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน โชว์ผลงาน 5 ปี ลดค่าไฟฟ้าสูงกว่า 154 ล้านบาท

นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 ประกาศผลรางวัลสุดยอดอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มอบรางวัลมูลค่ารวม 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานภายในองค์กร โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017 ซึ่งได้พิจารณาจัดประกวดอาคารรวม 4 ประเภท คือ อาคารโรงพยาบาล, อาคารโรงแรม, อาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กฟน. คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้จะช่วยสามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้กว่า 18.96 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้กว่า 70 ล้านบาทต่อปี และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 11,040 ตันต่อปี โดยมีอาคารปีที่ 5 ผ่านเกณฑ์การใช้พลังงาน MEA Index ตามที่ กฟน. กำหนด และได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ระดับที่ 1 แล้ว จำนวน 23 แห่ง จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 27 แห่ง ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง อาคารโรงแรมจำนวน 4 แห่ง อาคารสำนักงาน จำนวน 6 แห่ง และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 6 แห่ง

ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการแข่งขันในระดับที่ 2 โดยมีอาคารได้รับการพิจารณาตัดสินผลรางวัล จำนวน 16 อาคาร อาทิ รางวัล“อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค,อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ รางวัล “อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลความสำเร็จตลอดระยะเวลาของการจัดทำโครงการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันมีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” แล้วทั้งสิ้น 199 แห่ง โดยมีอาคารที่สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 247 แห่ง ซึ่งล้วนเป็นอาคารขนาดใหญ่ ใช้พลังงานสูงและเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงประชาชนเข้าใช้บริการในอาคารจำนวนมาก โดยจัดประกวดใน 8 กลุ่มอาคาร ประกอบด้วย อาคารประเภทโรงพยาบาล ไฮเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ โดยผลรวม 5 ปี สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้สูงถึง 154.79 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 22,973 ตัน

นอกจากนี้ มีอาคารให้ความสนใจขอรับการประเมินดัชนีการใช้พลังงาน MEA Index โดยไม่ร่วมแข่งขัน และได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน.กำหนด ในประเภทสำนักงานจำนวน 2 แห่ง และร้านสะดวกซื้อ จำนวน 26 สาขา สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.meaenergysavingbuilding.net .- สำนักข่าวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *